Regulamin sieci Wi-Fi

§ 1

1. Sieć bezprzewodowa, zwana dalej siecią Wi-Fi jest siecią komputerową służącą do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu na terenie budynków hostelu UMED.
2. Sieć Wi-Fi jest siecią stale monitorowaną przez hostel UMED.
3. Nieprzerwany dostęp do sieci wi-fi nie jest gwarantowany. Hostel UMED nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci, jak również za jakość w/w dostępu.

§2

1. W celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową należy wybrać identyfikator sieci: Hostel
2. Do podłączenia z siecią Wi-Fi wymagane jest posiadanie urządzenia
z interfejsem sieci bezprzewodowej zgodnym ze standardem WPA/WPA2-Enterprise: 802.1X i EAP . pracującym w paśmie 2,4 i 5 GHZ
3. Dostęp do sieci wymaga autoryzacji użytkownika.
4. Autoryzacja dostępu odbywa się przez wprowadzenie danych nazwy użytkownika i hasła podczas logowania do sieci.
5. Dane niezbędne do autoryzacji uzyskuje się w recepcji hostelu.
6. Dla połączeń w sieci Wi-Fi prowadzona jest retencja danych telekomunikacyjnych.

§3

Użytkownik sieci Wi-Fi zobowiązuje się do :
1. wykorzystywania sieci wyłącznie do działań zgodnych z prawem,
2. przesyłania i udostępniania treści, które nie naruszają prawa i nie są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika,
3. nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste,
4. nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych,
5. nie rozpowszechniania złośliwego oprogramowania (malware) mogącego uszkodzić lub wykraść dane z komputerów w sieci.
6. przestrzegania lokalnego prawa korzystania z sieci komputerowej.

§4

Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie dostępu do w/w sieci, a w szczególności za:
1. omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym
2. udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi ( oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
3. nie stosowanie się do lokalnego prawa korzystania z sieci komputerowej,
4. wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.

§5

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością z użyciem sieci.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Kontakt

Hostel UMED
ul. Pomorska 251
(wjazd od ul. Czechosłowackiej)
Budynek A1, Wejście A, XIII piętro
92-213 Łódź
www.hostel.umed.pl
email: hostel@umed.lodz.pl

Rezerwacja

tel: +48 697 813 600

Kontakt

Hostel UMED
ul. Pomorska 251
(wjazd od ul. Czechosłowackiej)
Budynek A1, Wejście A, XIII piętro
92-213 Łódź
www.hostel.umed.pl
email: hostel@umed.lodz.pl

Rezerwacja

tel: +48 697 813 600

Facebook
Zapytaj przez Messenger