Regulamin

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu Umed i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w hostelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu Umed.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hostelu oraz na stronie hostelu www.hostel.umed.pl

DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

WARUNKI REZERWACJI I MELDUNKU
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem hostelu.
3. Wpłaty za rezerwacje należy dokonywać na konto 64 1050 1461 1000 0024 4082 7331 (ING Bank Śląski). W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska, na które jest dokonana rezerwacja, terminu pobytu oraz dane do ewentualnej faktury.
4. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto hostelu zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
5. Hostel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
6. Zaliczka podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy Hostel zostanie powiadomiony o rezygnacji z rezerwacji w terminie co najmniej 24 godziny przed zarezerwowanym pobytem.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hostel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową
8. Płatność za nocleg/i obowiązuje w hostelu „z góry” czyli przed zakwaterowaniem w pokoju.
9. Hostel nie dokonuje zwrotów pieniędzy za zapłacone a niewykorzystane doby hotelowe.
10. Hostel nie dysponuje sejfem i nie posiada oferty depozytowej w celu przechowania pieniędzy i rzeczy wartościowych.
11. Hostel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz wszelkich innych cennych przedmiotów lub dóbr pozostawionych przez Gościa w wynajmowanym pokoju lub na terenie Hostelu.
12. W wersji pokoju wieloosobowego/jedno miejsce na łóżku piętrowym (cena 49 zł), osoba jest kwaterowana do pokoju dla kobiet lub mężczyzn.
Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, kulturę osobistą dokwaterowywanych do pokoju osób.
Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w pokoju przez Gości. Istnieje możliwość pozostawiania rzeczy w pokoju, w szafach zamykanych na klucz, który należy oddać z chwilą wymeldowania.
13. Hostel jest objęty monitoringiem 24 h. Przebywając na terenie obiektu Goście wyrażają zgodę na objęcie swojego wizerunku niniejszym monitoringiem.

USŁUGI
1. Pokoje sprzedawane są w całości lub jako pojedyncze łóżka.
2. Łóżko hostelowe przeznaczone jest do dyspozycji wyłącznie jednej osoby.
3. Do dyspozycji Gości jest kuchnio-jadalnia wyposażona i przeznaczona do samodzielnego wykonywania posiłków.
4. Istnieje możliwość nieodpłatnego przechowania bagażu Gości przed rozpoczęciem lub zakończeniem doby hostelowej na odpowiedzialność Gościa. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
5. Istnieje możliwość wypożyczenia do pokoju suszarki do włosów oraz korzystania z żelazka (tylko w pomieszczeniu „pralnia”).
6. Sprzątanie pokoju/wymiana pościeli/ ręczników jest możliwe po 3 dobie pobytu, na wyłączne życzenie Gościa i zgłoszeniu w recepcji. Sprzątanie i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń może odbywać się podczas obecności Gościa w pokoju a w przypadku jego nieobecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie (z wyjątkiem awarii wymagających natychmiastowej interwencji).
7. Hostel dysponuje niestrzeżonymi miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Parkingu Niestrzeżonego. Korzystać z nich można odpłatnie, po udostępnieniu w recepcji nr rejestracyjnego pojazdu. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku: siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na ternie parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. Wyłącza się odpowiedzialność Hostelu z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych dotyczących z pojazdów i osób korzystających z parkingu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
5. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą gościnnie przebywać na terenie hostelu od godziny 7:00 do godziny 22:00.
6. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hostelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hostelu Umed lub innych osobach przebywających w hostelu.
8. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju/łóżka do godz. 11:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu.
9. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
10. W przypadku utraty karty /klucza hostel pobierze karę w wysokości 50 PLN.
11. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hostel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

CISZA NOCNA
1. W Hostelu Umed obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Hostel nie akceptuje obecności zwierząt ze względu na lokalizację (teren szpitala).
2. W Hostelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz używania tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych. W przypadku złamania tego zakazu i włączenia się alarmu przeciwpożarowego Goście będą obciążani kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529), zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny w wysokości od 500 PLN.
3. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie hostelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hostelu.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
8. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.).
9. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. przez Hostel Umed dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hostelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
10. Administratorem Państwa danych jest UMED Sp. z o.o.

Kontakt

Hostel UMED
ul. Pomorska 251
(wjazd od ul. Czechosłowackiej)
Budynek A1, Wejście A, XIII piętro
92-213 Łódź
www.hostel.umed.pl
email: hostel@umed.lodz.pl

Rezerwacja

tel: +48 697 813 600

Kontakt

Hostel UMED
ul. Pomorska 251
(wjazd od ul. Czechosłowackiej)
Budynek A1, Wejście A, XIII piętro
92-213 Łódź
www.hostel.umed.pl
email: hostel@umed.lodz.pl

Rezerwacja

tel: +48 697 813 600

Facebook
Zapytaj przez Messenger